PREFEKTI I QARKUT KUKËS

Lënda:Testim i efektivëve të stacioneve të MNZ-së në Tropojë dhe Has.

Me date 30.03.2018 ne baze te nje Plani Pune nje komision vleresues i Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes ne perberje te te cilit ishte edhe nje perfaqesues i Detashmentit te Mbrojtjes Rajonale Kukes kane kryer inspektimin e efektiveve te MNZ-se ne bashkite Tropoje dhe Has per te pare gjendjen fizike te efektiveve dhe per te ndjekur kapjen e normave ligjore te percaktuara me ligj per keta efektive.

Ne perfundim te ketyre testeve u pregatit nje realacion mbi rezultatet e ketij testimi dhe ju dergua nje kopje Prefektit te Qarkut z Kuçana si dhe nje kopje do ti dergohet edhe Kryetareve te Bashkive respektive per tu njohur me gjendjen fizike te efektiveve te ketij sherbimi.

Ne pergjithesi duhet thene se ka nje pregatitje te mire te ketyre punonjesve por duke parë rendesine e madhe qe merr pregatitja fizike dhe teknike e tyre mendohet te vazhdohet me trajnime te ndryshme per tju pergjigjur kerkesave te ligjit per sherbimin zjarrfikes ne Shqiperi.