Stafi

Organika e Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës sipas Urdhërit të Kryeministrit Nr.50 datë 12.04.2017 “PËR MIRATIMIN E DETYRAVE TË ADMINISTRATËS SË PREFEKTIT TË QARKUT KUKËS”

ORGANIKA E ADMINISTRATES SE PREFEKTIT TE QARKUT KUKËS.

I-PREFEKT1
SEKRETARE E PREFEKTIT1
II-KOORDINATOR I PËRGJITHSHËM1
III-NËNPREFEKT I TROPOJËS1
IV-NËNPREFEKT I HASIT1

I-SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE PERBALLIMIT TE EMERGJENCAVE CIVILE DHE KRIZAVE

PERGJEGJES SEKTORI 1
SPECIALIST 1
SPECIALIST 1

II-SEKTORI JURIDIK

PËRGJEGJËS SEKTORI1
SPECIALIST 1
SPECIALIST 1

III-SEKTORI I MONITORIMIT TE KOMPETENCAVE VENDORE DHE FUNKSIONEVE TE DELEGUARA

PERGJEGJЁS SEKTORI 1
SPECIALIST1
SPECIALIST1
SPECIALIST1
SPECIALIST1
SPECIALIST PER SIGURINE PUBLIKE DHE SHERBIMIN ZJARREFIKES1

IV-SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN

PERGJEGJES SEKTORI1
SPECIALIST I NDERTIMIT DHE PROJEKTIMIT1
SPECIALIST I MJEDISIT1

V-SEKTORI I FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBESHTETES

PËRGJEGJËS SEKTORI 1
SPECIALIST (FINANCË)1
SPECIALIST (BURIMEVE NJERZORE & MARDHENIEVE ME PUBLIKUN 1
SPECIALIST (PROTOKOLL-ARKIVA)1
SHOFER 1
SANITARE1

FUNKSIONE TE DELEGUAR

VI-ZYRA E GJENDJES CIVILE

PERGJEGJES I ARKIVIT TE GJENDJES CIVILEQARKU KUKES
PERGJEGJES I ARKIVIT TE GJENDJES CIVILEBASHKIA TROPOJE
PERGJEGJES I ARKIVIT TE GJENDJES CIVILEBASHKIA HAS