Takime të Prefektit të Qarkut Kukës në Has dhe Tropojë për analizë pune 6 mujore.

Prefekti i Qarkut Kukes z.Zenel Kuçana se bashku me Nenprefektin e Rrethit te Hasit z.Selman Geca, me date 12.07.2018 moren pjese ne nje takim te organizuar me pergjegjesit e zyrave dhe te degeve territoriale ne Krume te bashkise Hasit,ne te cilen u be analiza e punes 6 mujore e vitit 2018.
Po keshtu nje aktivitet i tille per analizen e punes 6 mujore u organizua edhe ne neprefekturen e Tropojes ne prani edhe te nenprefektit z Kurmekaj me date 13.07.2018
Ne keto takime z Kuçana u njoh me punen e bere nga keta drejtues dhe perfaqesues te institucioneve vendore ne kuader te zbatimit te detyrave te vena nga ana e qeverise shqiptare,u evidentuan arritjet por u sollen ne vemendje te tyre edhe problematikat dhe dobesite e konstatuara gjate kesaj periudhe.
U terhoq vemendja nga ana e Prefektit te Qarkut per nje angazhim me te madh te potencialeve intelektuale dhe njerezore ne keto institucione per te sjelle nje ndryshim me te madh ne perceptimin qe qytetaret duhet te kene per punonjesit e administrates shteterore,sidomos ne pritjen dhe zgjidhjen e  problemeve qe ato kane.
Nga ana e drejtuesve te ketyre institucioneve u mor angazhimi per nje pune me te mire dhe te vazhdueshme per perfaqesinm dinjitoz te punonjesve te administrates si sherbyes te qytetareve ne cdo kohe qe te nevojitet ndihma e kerkuar.
Ne fund te ketyre takimeve nga ana e z Kuçana u la detyre per nje koordinim sa me te mire ne mes institucioneve qendrore dhe vendore ne zbatim te ligjeve,si dhe per nje permiresim te menyres dhe te afateve te dhenjes se informacioneve ne Institucionin e Prefektit te Qarkut Kukes.