Takim me Organin Këshillues të Prefektit të Qarkut Kukës . 29.01.2019.

Me date 29.01.2019 ora 11.00 ne sallen e takimeve u zhvillua mbledhja e rradhes se Organit Keshillues ne Institucionit te Prefektit te Qarkut Kukes ku u mor ne analize edhe njehere problematika ndjekja dhe realizimi i detyrave te Sistemit te Adresarit ne Qarkun Kukes.

Nga ana e Koordinatorit te Pergjithshem te Institucionit te Prefektit z Abdulla Domi u be nje prezantim ne slajte i situates se pastrimit te listave nga dublimet dhe mbivendosjet.

Per shak te rendesise se veçante qe merr ne kete vit zgjedhor perpunimi i te dhenave te shtetasve dhe filtrimi i listave te zgjedhesve nga dublimet apo nga që shume shtetas (tashme te vdekur) por qe per arsye te ndryshme vazhdojne te ekzistojne ne rregjistrat e Gjendjeve Civile dhe punen qe po behet nga ana e Zyrave te Gjendjjes Civile ne Qarkun Kukes u theksua se ka nje permiresim te suituates pas porosise se dhene nga Ministri i Brendshem por kerkohet akoima me shume pune ne kete drejtim

Qarku Kukes permbledh 3 bashkite perkatese , Kukes-Has-Tropoje.Ne te tre bashkite ne vitin 2016-2017 ka filluar puna per sistemin e adresave dhe kane punar per kete proces kane qene te angazhuara rreth 23 grupe pune si Qark.

Nga te dhenat qe disponohen rezulton se ne Prill 2017 situata e adresarit ka qene si me poshte:

Ne bashkine Kukes :
Ecuria eshte ne nivele te kenaqshme punojne 13 grupe pune aktualisht,ne Qytetin e Kukesit ka perfunduar faza e vendosjes se adreses dhe i gjithe qyteti eshte ne fazen e intervistes,ndersa ne fshatra 40% e fshatrave kane perfunduar proqesin e identifikimit dhe vendosjes se adreses dhe kane filluar fazen perfundimtare te intervistimit.

Ne bashkine Has :
Ecuria eshte ne nivele te kenaqshme punojne 6 grupe pune aktualisht.Ne Bashkine HAS  kane perfunduar proqesin e identifikimit dhe vendosjes se adreses ne Total,pra 100 % dhe kane filluar fazen perfundimtare te intervistimit ne te gjithe territorin e Bashkise.

Ne bashkine Tropoje :
Ecuria eshte ne nivele te normale punojne 4 grupe pune aktualisht,por do ngrejme edhe 4 te tjere Brenda kesaj jave.Problem jane burimet njerezore per adresat neper fshatra.Ne Qytetin e Bajram Currit po perfundon faza e vendosjes se adreses dhe i gjithe qyteti per 3 dite do jete ne fazen e intervistes,Ndryshe nga qyteti,puna ne fshatra eshte me dobet e pritet nje intensifikim I kesaj pune me grupet qe perfundojne punen  nga Hasi dhe Kukesi,per te bere te mundur permbylljen e zonave ne nje kohe shume te shpejte. 

Problematika te konstatuara dhe qe kerkojne vemendje:
Ka shume ankesa ne terren ne lidhje me emertimet e rrugeve,te cilat ne momente te caktuar na kane pezulluar punen.Ankesat e tyre nga sa ne kemi verifikuar jane te sakta,dhe nga an jone jane shenuar te gjitha ankesat e tyre.
Ka edhe nga ata qyetare qe na kane refuzuar vendosjen e numrave per te mbyllur proqeduren e adreses dhe kemi negociuar pa qene nevoja tju bejme denoncim,sic edhe parashikon proçedura.Adresa dhe deklarimi i saj i sakte eshte nje detyrim ligjor percaktuar me ligj dhe akte nenligjore.Puna po vazhdon ne nivele te kenaqshme edhe pse terreni eshte shume i thyer ne shume zona te qarkut.

Ne perfundim te takimit pas fjales se punonjesve te Gjendjes Civile dhe perfaqeuesve te Njesive te Veteqeverisjes Vendore z Kuçana porositi punonjesit qe te vazhdohet puna me intensitet per te perballuar kerkesat qe mund te kene qytetare te ndryshem per sistemimin e adresave si dhe te arrihet afati i percaktuar 15 shkurti 2019 qe te sistemohen qytetaret pa adrese apo me adresa me reference 000,888,999.