Takim i Task Forcës për përmiresimin e treguesve të pagesës së Energjisë Elektrike.

Me date 26.09.2018 ora 12.00 ne Institucionin e Prefektit te Qarkut Kukes u zhvilluar takimi i rradhes i Task forces per permiresimin e arketimeve dhe uljen e nivelit te humbjeve ne sistemin e shperndarjes se energjine elektrike.Edhe ky takim u drejtua nga Prefekti i Qarkut z Kuçana e cili theksoi se nga te dhenat qe disponohen ka permiresim te ndjeshem ne te dhenat per pagesat e faturave te energjise elektrike kete muajin e fundit.Ai kerkoi nga drejtuesit e Task Forces por edhe te degeve teritoriale qe te ushtrohet ndikim tek punonjesit e administrates te paguajne energjine elektrike si nje mall qe konsumohet si dhe kerkoi nga bashkite e qarkut qe te marrin masa per pagesat e faturave te energjise elektrike me qellim te rritet niveli i arketimeve ne shkalle qarku.Prefekti kerkoi ana e OSHEE-se Kukes qe te ushtrohet ndikim ndaj punonjesve te ketij sherbimi me qellim qe te ulet niveli i humbjeve ne rrjetin e shperndarjes.Prefekti pergezoi punen dhe bashkepunimin e OSHEE dega Kukes dhe te Drejtorise Vendore te Policise se Qarkut per punen dhe angazhimin ne plotesimin e detyrimeve ligjore te kesaj Task Force.Folen ne kete takim z Afrim Hoda drejtor i Drejtorise Rajonale te OSHEE – se Kukes i cili theksoi se ka filluar te ndihet puna e kesaj Task Force pasi ka filluar likujdimi i shume faturave te mbartura te energjise elektrike dhe nga ana e antareve te kesaj tryeze pati nje angazhim per nje pune akoma me cilesore dhe qe do te ndikoje ne performancen e sistemit te faturimit dhe te pagesave te faturave.Ne fund Prefekti i Qarkut Kukes z Kuçana kerkoi impenjim me te madh dhe te vazhdueshem te te gjithe aktoreve kryesore por sidomos te administrates shteterore per permiresimin e treguesve te pageses se energjise elektrike ne shhkalle qarku.