N J O F T I M   P U B L I K 

PER SHPALLJE VENDESH TE LIRA PUNE NE INSTITUCIONIN E PREFEKTIT TE QARKUT KUKES.

1-  Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban      

Në zbatim të ligji152/2013”Për nëpunësin civil” neni 22 dhe 25,si dhe kreut VII pika 12 ,të VKM nr. 243 dt.18.03.2015”Për pranimin ,lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,Departamenti i Administratës Publike ka shpallur proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

Pergjegjes i Sektorit te Zhvillimit Urban , në Administratën e Prefektit Qarku Kukës me

kod # 1912.

 

2-Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave.

Në zbatim të ligjit 152/2013”Për nëpunësin civil” neni 22 dhe 25,si dhe kreut VII pika 12 ,të VKM nr. 243 dt.18.03.2015”Për pranimin ,lëvizjen paralele,periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Departamenti i Administratës Publike ka shpallur proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Perballimit te Emergjencave Civile dhe Krizave në Administratën e Prefektit Qarku Kukës me kod # 1897.

 

Kukës 01.08.2018