Mbi pezullimin e hetimit administrativ  të dosjes nr. 29.datë 06.07.2016 që i përket subjektit zj. Zhuje Bajraktari përfaqësuar nga shoqata e avokatëve antikorrupsion shqiptarë me objekt”Verifikimin e vlefshmёrisё ligjore tё aktit tё marrjes sё tokёs bujqësore nё pronёsi  datё 12.10.1992, lёshuar nё emёr tё z.Sende Hysen Isufaj » .

Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës bazuar në VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 « Për përbërjen, mënyrën  e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërorë, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore «  si dhe në neneve 82,87,92,151,162 të Ligjit nr.44/2015 «Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë », për arsye të mos disponimit të adresës së zj.Sende Hysen ISUFAJ ka marrë vendimin nr.8/1 datë 03.11.2016  « 

Për pezullimin e shqyrtimit administrativ » të dosjes nr. 29.datë 06.07.2016 që i përket subjektit zj. Zhuje Bajraktari përfaqësuar nga shoqata e avokatëve antikorrupsion shqiptarë me objekt”Verifikimin e vlefshmёrisё ligjore tё aktit tё marrjes sё tokёs bujqësore nё pronёsi  datё 12.10.1992, lёshuar nё emёr tё z.Sende Hysen Isufaj » .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *