Programi i Transparences

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR INSTITUCIONIN E PREFEKTIT QARKUT KUKËS

 • Gjendja civile – Pranë Prefektit të Qarkut funksionon Zyra e Gjendjes Civile Arkivi Kukes nga e cila lëshohen certifikatat:
  • Certifikatë lindje nga akti
  • Certifikatë martese nga akti
  • Certifikatë vdekje nga akti
  • Certifikatë gjendje familjare para vitit 1974

Shërbimi për qytetarët ofrohet nga e hëna në të enjtë në orën 08:00 deri në orën 16:30 dhe të premten nga ora 08:00 deri në orën 14:00.

 • Vërtetim (konfirmim) i certifikatave për jashtë shtetit

Bazuar në VKM-në Nr.134, datë 07.03.2003 “Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, për përdorim jashtë vendit dhe të dokumenteve të huaja, për përdorim brenda vendit” (ndryshuar me VKM-në Nr.727, datë 30.10.2003”), Prefekti I Qarkut konfirmon dokumentacionin e lëshuar nga NJVQV, me qëllim për tu përdorur jashtë vendit.
Ky shërbim i cili ofrohet nëpërmjet postës dhe është pa kosto.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Ligji)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Shënim: Prefekti i Qarkut Kukes nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.

Prefekti i Qarkut Kukes nuk e ofron këtë shërbim, i vetmi sektor i cili eshte si ndermjetes me kete sherbim eshte sektori i emergjencave civile dhe krizaqve, i cili eshte pjesë e administratës së Prefektit të Qarkut, trajton vetëm kërkesat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe i adreson në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervaveë Materiale të Shtetit.

Njoftime të ndryshme

Njoftime për shtyp, ne raste te emergjencave civile dhe krizave, kur ka raste fatkeqesi natyrore, zjarre termete etj.

Organizime takimesh per task forcat ne rang Qarku, per luften kunder kanabisit, dhunen ne familje, turizmin ejt.

Keto raste behen publike dhe nepermjet platformes Facebook ne faqen zyrtare te Institucionit, Prefekti i Qarkut Kukes. 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Keto njoftime behen nga departamenti i administrates publike DAP ku paraprakisht i dergohet email zyrtar nese ka vende te lira prane Institucionit tone,

Raporte.

Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukes ben raportet javore te cilat i dergohet ZOS-it dhe raporte mujore dhe vjetore.

Bashkpunime.