Programi i Transparences

Rreth Autoritetit

 • Struktura organizative/organigrama (kliko këtu)
 • Struktura e pagave
 • Funksionet dhe detyrat e AP
 • CV dhe pagat e nenpunesve qe jane subjekt deklarimi simnas ligjit pershkrim te procedures se zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre.
 • Procedurat qe ndjekin funksionaret e larte te AP per te marre vendime
 • Procedurat dhe` mekanizmat per te bere kerkese dhe ankese qe lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP (Perfshire adresen postare/elektronike per depozitimin e kerkesave dhe ankesave- Afatet dhe menyren e kthimit te pergjigjeve).

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë
 • Planet Strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi (KLSH)
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Shërbimet që ofrohen nga AP

 • Lista e sherbimeve që ofrohen nga AP
 • Tarifat perkatese
 • formular aplikimi
 • procedure ankimimi
 • standarte per cilësinë e shërbimit

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 • Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar

Programi i Transparencës Hyrje

 • PT– Programi i transparencës
 • AP-Autoriteti Publik
 • LDI– Ligji për të Drejtën e Informimit

 

 • Bazuar në nenin 7 të nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” LDI, Autoriteti Publik AP, duhet të publikoj programin e transparencës PT të miratuar nga Komisioneri, AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në cdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo cdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.
 • Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë, i plotë, i saktë, i përditësuar

Kuadri ligjor rregullator

 • Legjislacioni nderkombetar
 • Legjislacioni Kombetar
 • Akte nenligjore (kliko ketu)
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes
 • Aktet qe permbajne rregulla norma apo kufizime te te drejtave dhe lirive themelore te individit
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Manuale/dokumente politikash qe ka lidhje me funskionet e AP dhe qe prek publikun

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara (kliko ketu)
 • Raporti vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
 • Donacione sponsorizime
 • Dokumente që tregojnë gjëndjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

 • Njoftimi dhe konsultimi publik
 • komente /rekomandime /opinione te palëve të interesuara
 • Shqyrtim i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raporte vjetore për transparencen në procesin e vendimarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimn e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emer mbiemer të koordinatorit për konsultim publik (Ilmi Lisha) Adresa [email protected] ose [email protected]

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP

 • Ndihma shoqërore/subvensioneve të dhëna nga AP
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqëror/subvencione
 • Procedure për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacionin përkatës për aplikim
 • Procedurat e ankimimit
 • Kërkesat dhe përgjigjet (kliko ketu)

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

 • Lista e kontratave të lidhura (shuma e kontraktuar, palet kontraktuese, dhe pershkrimi i sherbimeve)
 • Regjistri i parashikimeve të prokurorimit
 • Regjistri i realizimit të prokurorimit publik
 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave si dhe udhëzues e politika te ndryshme.

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

 • Lista e dokumentave që administrohen nga Ap me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumentave/informacioneve (elektronike, kopje fizike,audio,video, foto)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimi/pranimit në shërbimin civil
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistike
 • Projekte
 • Bashkëpunime