URIM I PREFEKTIT TË QARKUT KUKËS PËR VITIN E RI 2019.

U R I M

I   P R E F E K T I T   T Ë   Q A R K U T   K U K Ë S   P Ë R   V I T I N  E  RI  2019

Të nderuar Qytetarë të Qarkut Kukës

Në emër të Qeverisë Shqiptare dhe të Institucionit të Prefektit të Qarkut me rastin e Vitit të Ri 2019 ju uroj me gjthë zemër:

GËZUAR 2019

Read more