Sot më datë 9.7.2020 Prefekti i Qarkut Kukës zhvilloi analizën 6-Mujore me administratën e tij.
Për punën 6-mujore të adminstratës raportoi Sekretari i Përgjithshëm z. Ilmi Lisha.
Në këtë analizë u trajtua puna e bërë nga sektorët dhe zyrat si:
1️⃣ Marrja e masave pēr emergjencat dimrore dhe verore.
2️⃣ Përballimi i gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të pandemisë Covit-19.
Duke evidentuar hollësisht punen e secilit sektor dhe efektet e saje mbi qytetaret.
3️⃣ parandalimi i mbjelljes e kultivimit te bimeve narkitike
4️⃣ Mbrojtja e mjedisit nga mbetjet e ngurta dhe plastike.
5️⃣ Zhvillimi i turizmit në qark kryesisht ai malor.
6️⃣ Mbi kontrollin e monitorim e politikave sektoriale të Këshillit të Ministrave në arsim, bujqësi, shëndetësi, rend publik, ndihmë sociale, kulturë etj.
Në fund të analizës Prefekti i Qarkut dha detyra konkrete për 6 mujorin e dytë të vitit 2020 për çdo sektor dhe zyrë.
Me perparesi :
-parandalimi i perhapjes se COVID-19 tek qytetaret duke zbatue ne menyre korrekte protokollet e shendetesise,
-Krijimi i kushteve normale për zhvillimin e turizmit në Qark.